• 2009

  خلق ایده

  تحقیقات

 • 2011

  تولید نمونه آزمایشی

  شروع مطالعات میدانی

  2011

 • 2013

  عضویت در نخبگان جوان

  مطالعات محصول در علوم پزشکی

 • 2015

  تولید نمونه اولیه

  دریافت استاندارد و گواهی لازم برای محصول

  2015

 • 2016

  ثبت اختراع

  عضویت به عنوان واحد فناور در پارک علم و فناوری

 • 2017

  ارائه محصول نهایی به عنوان محصول دانش بنیان در پارک علم و فناوری

  2017

 • 2019

  تولید انبوه محصول نهایی و عرضه در بازارهای داخلی و بین المللی