لوگو شرکت آموت دانش آسیا به طور کلی از کلمه الله نماد پرچم ایران ایده گرفته شده است.