رونمايي از محصول ساتر استون در جشنواره انگور سال 1395

مراسم پرده برداري از محصول شركت آموت دانش آسيا با عنوان ساتر استون محافظ در مقابل تشعشعات امواج الكترومغناطيسي اختراعی از شرکت آموت دانش آسیا است که عوارض امواج الكترومغناطيس ،موبايل و امواج راديويي را از بدن انسان، موجودات زنده و آب برطرف می کند براي اولين بار در جهان در جشنواره انگور اروميه با حضور دكتر بهادري و مسئولين محترم شهر اروميه در تاریخ 23 شهریور 1395 ساعت ١٩ در دهكده ساحلي چي چست رونمایی شد.