گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015

گواهینامه ثبت لوگو

گواهینامه ثبت اختراع

مجوز واحد فناوری سال 97

مجوز واحد فناوری سال 98

مجوز واحد فناوری سال 99

اداره کل تجهیزات پزشکی

گواهی نانو فناوری پزشکی

گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015

گواهینامه استاندارد CE