گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015

گواهینامه ثبت لوگو

گواهینامه ثبت اختراع

گواهی نانو فناوری پزشکی

مجوز واحد فناوری سال 98

مجوز واحد فناوری سال 97

اداره کل تجهیزات پزشکی