بررسی تاثیر امواج و میدان الکترومغناطیسی بر بدن

ماهنمامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی اسفند 94 شماره 179

مطالعه میدان های الکترومغناطیس تلفن های همراه متداول و برخی علایم خودگزارش شده کاربران

مجله ارگونومی فصلنامه انجمن ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی ایران ،دوره 2 شماره 1 بهار 1393

اثر امواج مايكروويو بر روي تغييرات مورفومتريک بيضه خرگوش

مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی قزوين، سال هفدهم، شماره 6

(پي در پي 71)،بهمن واسفند 1392/ مقاله پژوهشی

اثر میدان های الکترومغناطیسی بر بافت کلیه در خوکچه هندی

ضمیمه مجله پزشکی ارومیه، سال نوزدهم، شماره دوم، ص 5-1 ،بهار 1387

بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس بر مخاط کانال دفران و پروستات در رت

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره هفتم، ص 533-527 ،مهر 1392

بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر رده سلول های سرطانی MCF-7

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و پنجم، شماره پنجم، ص 452-444 ،مرداد 1393

اثرات امواج الکترومغناطیس موبایل بر تغییرات هیستومورفولوژیک و مورفومتریک اندام های لنفوئیدی در مدل موش سوری

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و ششم، شماره دوم، ص 101-92 ،اردیبهشت 1394

اثر امواج الکترومغناطیس تلفن همراه با فرکانس 900 مگاهرتز روی فعالیت های زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی حاصل از بافت چربی

مجله دانشکده پزشکی اصفهان، سال سی و دوم، شماره 316 ،هفته اول اسفند 1393

اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد تک نانو کانال پروتیینی ompf :یک رویکرد تجربی

مجله دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران، اردیبهشت 1392، دوره 71، شماره 2، صفحه های 79 تا 89

بررسی اثر امواج موبایل بر تعداد فولیکول های تخمدان و میزان هورمون های FSH ، LH ،استروژن و پروژسترون در موش های صحرایی بالغ

مجله علمی پژوهشی سلول و بافت ،جلد 1، شماره 1، پاییز 1389، صفحه های 27 تا 34